فهرست آیه ای جلد نهم تفسیر المیزان علامه طباطبایی

آيات 1 تا 6 سوره انفال

آيات 7 تا 14 سوره انفال

آيات 15 تا 29 سوره انفال

آيات 30 تا 40 سوره انفال

آيات 41 تا 54 سوره انفال

آيات 55 تا 66 سوره انفال

آيات 61 تا 71 سوره انفال

آيات 72 تا 75 سوره انفال

آيات 1 تا 16 سوره توبه

آيات 17 تا 24 سوره توبه

آيات 25 تا 28 سوره توبه

آيات 29 تا 35 سوره توبه

آيات 36 تا 37 سوره توبه

آيات 38 تا 48 سوره توبه

آيات 49 تا 63 سوره توبه

آيات 64 تا 74 سوره توبه

آيات 75 تا 80 سوره توبه

آيات 81 تا 96 سوره توبه

آيات 97 تا 106 سوره توبه

آيات 107 تا 110 سوره توبه

آيات 111 تا 123 سوره توبه